Program dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog sektora u 2018. godini

Programom dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog sektora u 2018. godini uređuju se uvjeti, kriteriji i način dodjele potpora male vrijednosti/de minimis potpora, koje dodjeljuje Hrvatska turistička zajednica poduzetnicima za sufinanciranje troškova predviđenih ovim Programom.

Potpore sukladno ovom Programu, HTZ će dodjeljivati sukladno Uredbi Komisije (EU) 1407/13 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore.

Na temelju ovog Programa, Hrvatska turistička zajednica će u 2018. godini raspisati Javne pozive za sljedeće mjere:

  1. Projekti turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima,
  2. Potpore događanjima,
  3. Potpore programima destinacijskih menadžment kompanija.
Program dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog sektora u 2018. godini