OPĆI AKTI

Statut Hrvatske turističke zajednice

Statut Hrvatske turističke zajednice (NN 03/21)
donesen na sjednici Skupštine Hrvatske turističke zajednice održanoj dana 21. prosinca 2020. godine.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_01_3_69.html