Destinacijski menadžment

Destinacijski menadžment je pojam koji se sve češće koristi u kontekstu suvremenog turizma. Zbog složenosti turističkih proizvoda sve je zadaće destinacijskog menadžmenta potrebno pažljivo planirati, organizirati, voditi i kontrolirati, uz vrlo visoku razinu brige o ljudskim resursima. 

Uz aktivnosti destinacijskih menadžment organizacija (DMO) u koordinaciji i vođenju različitih subjekata turističkog sustava, uspješni destinacijski menadžment obuhvaća i aktivnosti destinacijskih menadžment kompanija (DMK) i to u razvoju složenih turističkih proizvoda koji u sebi sadrže dodatne razloge za dolazak turista, osobito u razdobljima niske potražnje. Destinacijske menadžment kompanije jedan su od ključnih aktera u diversifikaciji i podizanju ukupne vrijednosti destinacijske ponude. 

Namjena priručnika „Destinacijske menadžment kompanije – DMK“  je pružiti turističkim agencijama smjernice za djelovanje po modelu DMK te dati odgovore na ključna pitanja za uspješno poslovanje i marketing u turizmu posebnih interesa.