Zapošljavanje

Hrvatska turistička zajednica je pravna osoba osnovana na temelju zakona, a svoje djelovanje temelji na načelu opće korisnosti, a ne na temelju javnih ovlasti, te stoga nije javnopravno tijelo, odnosno pravna osoba s javnim ovlastima.

Na radne odnose zaposlenih u Hrvatskoj turističkoj zajednici primjenjuju se opći propisi o radu.

Ministar pravilnikom propisuje posebne uvjete koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2022_01_13_130.html