Zapošljavanje

Hrvatska turistička zajednica je pravna osoba osnovana na temelju zakona, a svoje djelovanje temelji na načelu opće korisnosti, a ne na temelju javnih ovlasti, te stoga nije javnopravno tijelo, odnosno pravna osoba s javnim ovlastima.

Na radne odnose zaposlenih u Hrvatskoj turističkoj zajednici primjenjuju se opći propisi o radu.

Ministar pravilnikom propisuje posebne uvjete koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama:

https://mint.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/170724_pravilnik_tz-uredi.pdf

U Hrvatskoj turističkoj zajednici trenutačno nema otvorenih natječaja.