Potpore programima DMK

Temeljem Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2017. godinu Hrvatska turistička zajednica objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija u 2017. godini


Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke zajednice za programe razvoja i uvođenja na tržište složenih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa koji pridonose sljedećim ciljevima:

  • aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista na cijelom području Hrvatske,
  • obogaćivanju turističke ponude,
  • razvoju inovativnih proizvoda koji omogućavaju produljenje turističke sezone i smanjenje sezonalnosti te povećanje turističkog prometa, posebice u PPS razdoblju te na kontinentu,
  • stvaranju prepoznatljivog imidža Hrvatske kao destinacije turizma posebnih interesa te
  • tržišnoj valorizaciji složenih turističkih proizvoda kao razloga dolaska turista na pojedinu destinaciju u Hrvatskoj.


Korisnici kandidaturu s cjelokupnom dokumentacijom iz točke VII. Javnog poziva šalju u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za potpore DMK – ne otvaraj“, na adresu Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice (Iblerov trg 10/IV, 10000 Zagreb).


Rok za podnošenje kandidatura je 28. travnja 2017. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 28. travnja 2017. godine).


Dodatne informacije:

Isključivo pisanim putem, na [email protected] najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura.

Javni poziv za dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija u 2017. godini

Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice temeljem objavljenog Javnog poziva za dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija u 2017. godini donijelo je na svojoj 20. sjednici održanoj 27. srpnja 2017. godine Odluku o dodjeli potpore za 32 programa kandidirana na Javni poziv. Turističko vijeće je Odluku donijelo nastavno na prethodno provedenu obradu i valorizaciju pristiglih kandidatura od strane Stručne radne skupine te Povjerenstva za izbor potencijalnih kandidata za razvoj DMK te dodjelu potpora za programe razvoja i uvođenja na tržište složenih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa u 2017. godini. Povjerenstvo je razmotrilo prijedloge Radne skupine o valjanosti i vrednovanju kandidiranih te utvrdilo kako je od 76 kandidirana programa u razmatranje uzeto 67 programa, dok je 9 programa bilo neprihvatljivo. Pri odlučivanju o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava uzimali su se u obzir kriteriji propisani Javnim pozivom te je Povjerenstvo predložilo Turističkom vijeću da se potpora odobri za 32 programa u ukupnom iznosu od 1.765.000,00 kuna.