Pokrenuta aktivnost izrade nove Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine

Kategorija: Priopćenja
Objavljeno: čet, 26.11.2020 - 14:01
Ministarstvo turizma i sporta

Današnjom Odlukom Vlade Republike Hrvatske dana je suglasnost Ministarstvu turizma i sporta za pokretanje postupka izrade strateških sektorskih dokumenata u području turizma s ciljem da se do kraja sljedeće godine izradi nova Strategija razvoja održivog turizma za razdoblje do 2030. godine te pripadajući Nacionalni plan razvoja održivog turizma od 2021. do 2027. godine.

„Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine predstavljat će krovni strateški dokument, koji će definirati viziju daljnjeg razvoja turizma, vodeći računa o načelima održivosti, razvojnim potrebama i potencijalima. U sklopu Strategije planirana je i izrada Nacionalnog plana razvoja održivog turizma koji pobliže treba definirati provedbu same Strategije, ali i osigurati detaljnu razradu mjera, aktivnosti, očekivanih rezultata i projekata kao i potrebnih analitičkih podloga za što bolje pozicioniranje sektora turizma u novom financijskom razdoblju EU od 2021. – 2027. godine“, pojasnila je ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac.

Projekt izrade nove Strategije u skladu je s Programom Vlade Republike Hrvatske 2020. – 2024. te prioritetnim područjem javnih politika, koje se nalaze i u prijedlogu Nacionalne razvojne strategije. Provedba projekta izrade strategije u bitnom će ovisiti i o dionicima sektora obzirom da se u odnosu na strategiju po prvi puta od samostalnosti Republike Hrvatske izrađuje i Strateška procjena utjecaja na okoliš.  

Naime, člankom 63. stavkom 1. Zakona o zaštiti okoliša propisano je da se strateška procjena obvezno provodi za strategije, njihove izmjene i dopune, a koji se donose na državnoj razini iz područja turizma, kada daju okvir za zahvate koji podliježu ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš, odnosno procjeni utjecaja na okoliš. Sukladno navedenom, imajući u vidu da osnovni cilj i prioriteti Strategije nedvojbeno daju okvir za zahvate koji podliježu ocjeni o potrebi utjecaja na okoliš, odnosno procjeni utjecaja na okoliš, Ministarstvo turizma i sporta planira  pokrenuti i aktivnost izrade Strateške procjene utjecaja na okoliš u odnosu na Strategiju. 

S obzirom da je turizam u uskoj interakciji i međuovisnosti s ostalim sektorima, cilj Ministarstva turizma i sporta jest da Strategija bude koherentna s javnim politika ostalih sektora jer će time predstavljati uporište za obuhvat i daljnju konkretizaciju pitanja i mjera, koja se dotiču sektora turizma u izradi njihovih nacionalnih planova.