Natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice predstavništva Hrvatske turističke zajednice u inozemstvu

-

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA

Temeljem članka 50. stavka 1. točke 1. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 52/19, 42/20) i članka 38. stavka 4. Statuta Hrvatske turističke zajednice (NN 3/21), Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice donijelo je odluku o raspisivanju sljedećeg natječaja:

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje

1.    Direktora/ice predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Velikoj Britaniji sa sjedištem u Londonu

Direktor/ica predstavništva imenuje se na mandatno razdoblje od četiri godine.

Hrvatska turistička zajednica zadržava pravo promjene grada sjedišta predstavništva tijekom trajanja mandatnog razdoblja.

Zadaće predstavništava i obveze direktora/ice predstavništava određeni su Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i Statutom Hrvatske turističke zajednice. Uvjeti rada propisani su internim aktima Hrvatske turističke zajednice i drugim propisima koji su primjenjivi u državama sjedišta predstavništva.

Uvjeti:
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22) te uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22), kako slijedi:

 1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij;
 2. najmanje četiri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu ili marketinga u turizmu koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1., najmanje šest godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1.;
 3. znanje jednog i poznavanje još jednog stranog jezika ili jezika turističkog tržišta za koje je predstavništvo nadležno;
 4. poznavanje turističkog tržišta za koje je predstavništvo nadležno;
 5. znanje rada na osobnom računalu. 


Uz dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta prilikom prijave na javni natječaj, kandidat prilaže svoj prijedlog četverogodišnjeg plana aktivnosti predstavništva.

U slučajevima propisanim člankom 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, direktor predstavništva dužan je položiti stručni ispit za rad u turističkoj zajednici u roku od godinu dana od dana stupanja na rad.
 

Obvezna dokumentacija uz prijavu:

 • Životopis
 • Dokaz o stručnoj spremi, traženom radnom iskustvu (HZMO - elektronički zapis o radnopravnom statusu odnosno, u slučaju radnog staža u inozemstvu, odgovarajuću potvrdu poslodavca ili ugovor o radu iz kojeg je razvidno trajanje zaposlenja i sl.) te, prema mogućnostima, o poznavanju stranih jezika i poznavanju rada na računalu (preslike uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i slične dokumentacije ili drugi odgovarajući dokument)
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak („uvjerenje o nekažnjavanju“ nadležnog suda), ne starije od šest mjeseci
 • Prijedlog četverogodišnjeg plana aktivnosti predstavništva.

Prilikom dostave dokaza kandidat može zacrniti dijelove koje smatra povjerljivim, npr. iznos plaće, određene osobne podatke i slično, koji ne utječu na dokazivanje propisanih uvjeta. Sve potrebne informacije za izradu prijedloga programa rada iz točke 4. dostupne su na stranicama www.htz.hr

Eventualne upite kandidati mogu slati isključivo elektroničkom poštom na [email protected]

Testiranje kandidata: u slučaju da kandidat ne dostavi dokaz o ispunjavanju uvjeta pod 3. i 5. HTZ će provesti testiranje za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta natječaja, a provest će se i testiranje za utvrđivanje uvjeta pod 4., o čemu će kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja biti pravovremeno obaviješteni.

Prije sklapanja ugovora o radu, može se od kandidata zatražiti dostava dokumentacije u izvorniku ili ovjerenoj preslici, kao i drugi dokazi o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja.

Prijave i dokazi o ispunjavanju uvjeta te životopis kandidata dostavljaju se najkasnije u roku od 15 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatske turističke zajednice, isključivo na adresu elektroničke pošte: [email protected]

Neće se razmatrati prijave koje su nepotpune ili nerazumljive, kao ni prijave koje se dostave izvan roka ili na način različit od načina dostave propisane ovim javnim natječajem.

U slučaju da ni jedan kandidat ne bude odabran, ili se promjene okolnosti vezane uz radno mjesto, HTZ zadržava pravo u cijelosti ili djelomično poništiti natječaj, odnosno ne prihvatiti niti jednu pristiglu prijavu.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice.

Osnovne informacije o uvjetima rada predstavnika HTZ-a u predstavništvima
Osnovnu plaću direktora predstavništva čini umnožak koeficijenta složenosti poslova određenog prema funkciji predstavnika, koji uključuje značaj i specifičnost obavljanja poslova u državi u koju se zaposlenik upućuje na rad s osnovicom za određivanje visine plaće za rad u određenoj državi, koeficijentom troškova života države primateljice i koeficijentom kategorije države u koju je predstavnik HTZ-a upućen. Isti su definirani Pravilnikom o radu za zaposlene u predstavništvima i ispostavama Hrvatske turističke zajednice u inozemstvu.

Direktor predstavništva ima pravo na sljedeće dodatke na plaću: 

 • dodatak za dijete/djecu (do završetka srednjoškolskog obrazovanja)
 • naknadu troška stanovanja koja je definirana Pravilnikom

Za izaslane direktore predstavništva svi zakonom propisani porezi i druga davanja obračunavaju se i plaćaju prema pravu zemlje primateljice, dok se doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje obračunavaju i plaćaju prema pravu Republike Hrvatske.

Direktoru/ici predstavništva koji je lokalni zaposlenik, porezi i doprinosi na plaće obračunavaju se i plaćaju prema domicilnim pravima i zakonima.

Direktor predstavništva ima pravo na naknadu selidbenih i putnih troškova.