Natječaj za izbor i imenovanje direktora/ica predstavništava i voditelja/ice ispostave u inozemstvu

-

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA

Temeljem članka 50. točke 1. stavka 1. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 52/19, 42/20) i članka 38. st. 4. Statuta Hrvatske turističke zajednice (NN 3/21), Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice donijelo je odluku o raspisivanju sljedećeg natječaja:

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje

 1. Direktora/ice predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Beneluxu sa sjedištem u Bruxellesu;
 2. Direktora/ice predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Francuskoj sa sjedištem u Parizu;
 3. Direktora/ice predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Italiji sa sjedištem u Milanu;
 4. Direktora/ice predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Koreji sa sjedištem u Seoulu;
 5. Direktora/ice predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Njemačkoj sa sjedištem u Frankfurtu;
 6. Direktora/ice predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Poljskoj sa sjedištem u Varšavi;
 7. Direktora/ice predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Ruskoj Federaciji sa sjedištem u Moskvi;
 8. Direktora/ice predstavništva Hrvatske turističke zajednice u SAD-u sa sjedištem u New Yorku;
 9. Voditelja/ice ispostave Hrvatske turističke zajednice u Njemačkoj sa sjedištem u Münchenu.

Uvjeti:

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) te uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17 i 72/17), kako slijedi:

 1. da ima završen najmanje specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij (300 ECTS bodova);
 2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima s područja turizma i/ili marketinga za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1. ovog članka;
 3. da izradi prijedlog svog programa rada predstavništva, odnosno ispostave za narednu kalendarsku godinu;
 4. da ima najmanje jednu pisanu preporuku prijašnjih poslodavaca;
 5. da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik ili jezik zemlje u kojoj obnaša dužnost direktora;
 6. da poznaje turističko tržište za koje je predstavništvo ili ispostava nadležna;
 7. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
 8. da poznaje rad na osobnom računalu.

Preporuka navedena u točki 4. uvjeta mora sadržavati podatke o sljedećim sposobnostima i vještinama:

 • komunikacijskim vještinama u govoru i pismu,
 • pristupu poslu i sposobnosti timskog, kao i samostalnog rada,
 • sposobnosti marketinškog pristupa poslu,
 • stručnosti i odnosu prema kolegama,
 • posvećenosti poslu i ostvarenim rezultatima,
 • sposobnosti pregovaranja i predstavljanja argumenata,
 • organizacijskim sposobnostima.

Napomene: Tijekom priprema i u prvoj godini stupanja na dužnost za države u kojima se kao službeni jezik ne upotrebljavaju engleski, njemački, francuski ili talijanski jezik, predstavnik/ica ima pravo na nadoknadu troškova intenzivnog učenja jezika.

U slučaju promjene uvjeta za zapošljavanje propisanih posebnim pravilnikom, primijenit će se uvjeti prema pravilniku važećem u trenutku sklapanja ugovora o radu.

Direktor/ica predstavništva (voditelj/ica ispostave) imenuje se na mandatno razdoblje od četiri godine.

Hrvatska turistička zajednica zadržava pravo promjene grada sjedišta predstavništva/ ispostave tijekom trajanja mandatnog razdoblja.

Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Beneluxu, sa sjedištem u Bruxellesu, nadležno je za tržišta Belgije, Nizozemske i Luksemburga.

Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Italiji, sa sjedištem u Milanu, nadležno je za tržišta Italije, Španjolske i kantona Ticino, Švicarska (talijansko govorno područje). Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Ruskoj Federaciji, sa sjedištem u Moskvi, nadležno je za tržišta Ruske Federacije i Ukrajine.

Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u SAD-u, sa sjedištem u New Yorku, nadležno je za tržišta SAD-a i Kanade.

Obvezna dokumentacija uz prijavu:

 • Životopis
 • Dokaz o stručnoj spremi, traženom radnom iskustvu (HZMO - elektronički zapis o radnopravnom statusu odnosno, u slučaju radnog staža u inozemstvu, odgovarajuću potvrdu poslodavca ili ugovor o radu iz kojeg je razvidno trajanje zaposlenja i sl.) te, prema mogućnostima, o poznavanju stranih jezika i poznavanju rada na računalu (preslike uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i slične dokumentacije ili drugi odgovarajući dokument)
 • Uvjerenje o kaznenom postupku („uvjerenje o nekažnjavanju“ nadležnog suda)
 • Prijedlog programa rada predstavništva/ispostave za narednu kalendarsku godinu
 • Preporuka prijašnjih poslodavaca sa svim traženim podacima.

Prilikom dostave dokaza kandidat može zacrniti dijelove koje smatra povjerljivim, npr. iznos plaće, određene osobne podatke i sl., koji ne utječu na dokazivanje propisanih uvjeta. Sve potrebne informacije za izradu prijedloga programa rada iz točke 3. dostupne su na stranicama www.htz.hr

Eventualne upite kandidati mogu slati isključivo elektroničkom poštom na [email protected]

Testiranje kandidata: HTZ može provesti testiranje kompetencija te ostalih relevantnih sposobnosti kandidata, o čemu će odabrani kandidati biti pravovremeno obaviješteni.

Prije donošenja odluke o izboru, od kandidata se može zatražiti dostava dokumentacije u izvorniku ili ovjerenoj preslici, kao i drugi dokazi o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja.

Prijave i dokazi o ispunjavanju uvjeta te životopis kandidata dostavljaju se najkasnije u roku od 15 dana od objave natječaja na stranicama Hrvatske turističke zajednice, isključivo na adresu elektroničke pošte: [email protected]

Neće se razmatrati prijave koje su nepotpune ili nerazumljive, kao ni prijave koje se dostave izvan roka ili na način različit od načina dostave propisanog ovim javnim natječajem.

Poslodavac zadržava pravo u cijelosti ili djelomično poništiti natječaj, odnosno ne prihvatiti niti jednu pristiglu prijavu.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice.

Natječaj za izbor i imenovanje direktora/ica predstavništava i voditelja/ice ispostave u inozemstvu