Natječaj za izbor i imenovanje direktora/direktorice Hrvatske turističke zajednice

Datum završetka natječaja:

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA

Temeljem članka 18. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 52/19, 42/20) i članka 30. stavka 1. Statuta Hrvatske turističke zajednice (NN 3/21), Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice raspisuje sljedeći:

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora/direktorice Hrvatske turističke zajednice

Uvjeti:

Kandidat mora ispunjavati opće uvjete Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) te uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22), kako slijedi:

  1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,
  2. najmanje pet godina radnoga iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga stavka, ili najmanje deset godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga stavka,
  3. znanje jednog i poznavanje još jednoga stranog jezika,
  4. znanje rada na osobnom računalu.

Osim gore navedenih uvjeta, kandidat mora ispunjavati i uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje. Odabrani kandidat će prije početka rada potpisati odgovarajuću izjavu kojom potvrđuje da ispunjava navedeni uvjet.

Uz dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta prilikom prijave na javni natječaj, kandidat prilaže svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada Hrvatske turističke zajednice, izrađenog na temelju nacionalnih strateških dokumenata.

Direktora/direktoricu Hrvatske turističke zajednice imenuje Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice na vrijeme od četiri godine.

U slučajevima propisanim člankom 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, direktor/ica mora položiti stručni ispit za rad u turističkoj zajednici u roku od godinu dana od dana stupanja na rad.

Obvezna dokumentacija uz prijavu:

  • životopis,
  • dokaz o stručnoj spremi, traženom radnom iskustvu (HZMO - elektronički zapis o radnopravnom statusu odnosno, u slučaju radnog staža u inozemstvu, odgovarajuću potvrdu poslodavca ili ugovor o radu iz kojeg je razvidno trajanje zaposlenja i sl.) te, prema mogućnostima, dokaze o poznavanju stranih jezika i poznavanju rada na računalu (preslike uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i slične dokumentacije ili drugi odgovarajući dokument),
  • prijedlog četverogodišnjeg programa rada Hrvatske turističke zajednice.

Turističko vijeće zadržava pravo provjeriti putem Ministarstva pravosuđa i uprave RH postoji li zapreka za izbor i imenovanje direktora/ice iz čl. 21., st. 3. Zakona, odnosno, ispunjava li kandidat uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje, odnosno, ako takve podatke nije moguće pribaviti na navedeni način, od odabranog kandidata zatražiti odgovarajuću izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da protiv kandidata nije donesena pravomoćna sudska presuda ili rješenje o prekršaju te nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva.

Prilikom dostave dokaza kandidat može zacrniti dijelove koje smatra povjerljivim, npr. iznos plaće, određene osobne podatke i slično, koji ne utječu na dokazivanje propisanih uvjeta. Sve potrebne informacije za izradu prijedloga programa rada dostupne su na stranicama www.htz.hr i mints.gov.hr

Eventualne upite kandidati mogu slati isključivo elektroničkom poštom na [email protected]

Testiranje kandidata: Hrvatska turistička zajednica može odlučiti provesti testiranje kompetencija te ostalih relevantnih sposobnosti kandidata, o čemu će odabrani kandidati biti pravovremeno obaviješteni.

Od kandidata koji je odabran, prije početka rada može se zatražiti dostava dokumentacije u izvorniku ili ovjerenoj preslici, kao i drugi dokazi o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja.

Prijave i dokazi o ispunjavanju uvjeta te životopis kandidata dostavljaju se najkasnije u roku od 30 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatske turističke zajednice, isključivo na adresu elektroničke pošte: [email protected]

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27.04.2016. godine (Službeni list Europske unije L119/1.).

Neće se razmatrati prijave koje su nepotpune ili nerazumljive, kao ni prijave koje se dostave izvan roka ili na način različit od načina dostave propisanog ovim javnim natječajem.

U slučaju da ni jedan kandidat ne bude odabran, ili se promjene okolnosti vezane uz radno mjesto, Hrvatska turistička zajednica zadržava pravo poništiti natječaj, odnosno ne prihvatiti niti jednu pristiglu prijavu.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice.