Natječaj za izbor i imenovanje direktora predstavništava u inozemstvu

-

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA

Temeljem članka 58. točke 1. stavka 1. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08, NN 59/12) i članka 48. Statuta Hrvatske turističke zajednice (NN 34/12 i NN 59/12), raspisuje se

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje

1. Direktora/ice predstavništva Hrvatske turističke zajednice u VELIKOJ BRITANIJI SA SJEDIŠTEM U LONDONU,

2. Direktora/ice predstavništva Hrvatske turističke zajednice u JUŽNOJ KOREJI SA SJEDIŠTEM U SEULU ,

3. Voditelja/ice ispostave Hrvatske turističke zajednice u SAD-u SA SJEDIŠTEM U LOS ANGELESU .

Uvjeti:

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete Zakona o radu (NN 93/14, 127/17) te uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17 i 72/17), kako slijedi:

 1. da ima završen najmanje specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij (300 ECTS bodova);
 2. da ima tri godine radnog iskustva na poslovima s područja turizma i/ili marketinga za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1. ovog članka;
 3. da izradi prijedlog svog programa rada predstavništva odnosno ispostave za narednu kalendarsku godinu;
 4. da ima najmanje jednu pismenu preporuku prijašnjih poslodavaca;
 5. da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik ili jezik zemlje u kojoj obnaša dužnost direktora;
 6. da poznaje turističko tržište za koje je predstavništvo ili ispostava nadležna;
 7. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
 8. da poznaje rad na osobnom računalu.

Preporuka navedena u točki 4. uvjeta mora sadržavati podatke o sljedećim sposobnostima i vještinama:

 • komunikacijskim vještinama u govoru i pismu,
 • pristupu poslu i sposobnosti timskog, kao i samostalnog rada,
 • sposobnosti marketinškog pristupa poslu,
 • stručnosti i odnosu prema kolegama,
 • posvećenosti poslu i ostvarenim rezultatima,
 • sposobnosti pregovaranja i predstavljanja argumenata,
 • organizacijskim sposobnostima.


Obvezna dokumentacija uz prijavu:

 • Životopis
 • Preslika osobne iskaznice ili putovnice
 • Dokaz o stručnoj spremi, traženom radnom iskustvu (HZMO - elektronički zapis o radnopravnom statusu) te, prema mogućnostima, o poznavanju stranih jezika i poznavanju rada na računalu (preslike uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i slične dokumentacije ili drugi odgovarajući dokument)
 • Uvjerenje o kaznenom postupku („uvjerenje o nekažnjavanju“ nadležnog suda)
 • Prijedlog programa rada predstavništva/ispostave za narednu kalendarsku godinu
 • Preporuka prijašnjih poslodavaca sa svim traženim podacima.

Sve potrebne informacije za izradu prijedloga programa rada iz točke 3. dostupne su na stranicama www.htz.hr

Napomene :

 • Za točku 1. uvjeta potrebno je dostaviti potvrdu o broju ECTS bodova.
 • Za izabranog/u direktora/icu predstavništva u Južnoj Koreji sa sjedištem u Seulu početak radnog odnosa biti će u trenutku osnivanja predstavništva.
 • Za izabranog/u voditelja/icu ispostave u SAD-u sa sjedištem u Los Angelesu početak radnog odnosa biti će u trenutku osnivanja ispostave.
 • Tijekom priprema i u prvoj godini stupanja na dužnost za države u kojima se kao službeni jezik ne upotrebljavaju engleski, njemački, francuski ili talijanski jezik, predstavnik/ica ima pravo na nadoknadu troškova intenzivnog učenja jezika.
 • Direktor/ica predstavništva kao i voditelj/ica ispostave imenuje se na mandatno razdoblje od tri godine.
 • Hrvatska turistička zajednica zadržava pravo promjene grada sjedišta predstavništva/ispostave tijekom trajanja mandatnog razdoblja.

Eventualne upite kandidati mogu slati isključivo elektroničkom poštom na [email protected]

Testiranje kandidata: HTZ može provesti testiranje kompetencija te ostalih relevantnih sposobnosti kandidata, o čemu će odabrani kandidati biti pravovremeno obaviješteni.

Prije donošenja odluke o izboru, od kandidata se može zatražiti dostava dokumentacije u izvorniku ili ovjerenoj preslici, kao i drugi dokazi o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja.

Prijave i dokazi o ispunjavanju uvjeta te životopis kandidata dostavljaju se najkasnije u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, isključivo na adresu elektroničke pošte: [email protected]

Poslodavac zadržava pravo ne razmatrati prijave koje su nepotpune ili nerazumljive, kao ni prijave koje se dostave izvan roka ili na način različit od načina dostave propisanog ovim javnim natječajem.

Poslodavac zadržava pravo u cijelosti ili djelomično poništiti natječaj, odnosno ne prihvatiti niti jednu pristiglu prijavu.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice.