Natječaj za izbor i imenovanje direktora predstavništava u inozemstvu

-

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA

Temeljem članka 58. točke 1. stavka 1. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08, NN 59/12) i članka 48. Statuta Hrvatske turističke zajednice (NN 34/12 i NN 59/12), raspisuje se

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje

 1. Direktora/ice predstavništva Hrvatske turističke zajednice u ITALIJI SA SJEDIŠTEM U MILANU
 2. Direktora/ice predstavništva Hrvatske turističke zajednice u FRANCUSKOJ SA SJEDIŠTEM U PARIZU
 3. Direktora/ice predstavništva Hrvatske turističke zajednice u POLJSKOJ SA SJEDIŠTEM U VARŠAVI
 4. Direktora/ice predstavništva Hrvatske turističke zajednice u BENELUXU SA SJEDIŠTEM U BRUXELLESU
 5. Direktora/ice predstavništva Hrvatske turističke zajednice u NJEMAČKOJ SA SJEDIŠTEM U FRANKFURTU
 6. Direktora/ice predstavništva Hrvatske turističke zajednice u RUSIJI SA SJEDIŠTEM U MOSKVI
 7. Direktora/ice predstavništva Hrvatske turističke zajednice u SAD-u SA SJEDIŠTEM U NEW YORKU
 8. Direktor/ica predstavništva Hrvatske turističke zajednice u MAĐARSKOJ SA SJEDIŠTEM U BUDIMPEŠTI
 9. Direktor/ica predstavništva Hrvatske turističke zajednice u SLOVAČKOJ SA SJEDIŠTEM U BRATISLAVI
 10. Voditelja/ice ispostave Hrvatske turističke zajednice u NJEMAČKOJ SA SJEDIŠTEM U MÜNCHENU

 

Uvjeti:

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete Zakona o radu (NN 93/14) te uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17 i 72/17), kako slijedi:

 1. da ima završen najmanje specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij (300 ECTS bodova);
 2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima s područja turizma i/ili marketinga za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke. 1. ovog članka;
 3. da izradi prijedlog svog programa rada predstavništva odnosno ispostave za narednu kalendarsku godinu;
 4. da ima najmanje jednu pismenu preporuku prijašnjih poslodavaca;
 5. da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik ili jezik zemlje u kojoj obnaša dužnost direktora;
 6. da poznaje turističko tržište za koje je predstavništvo ili ispostava nadležna;
 7. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
 8. da poznaje rad na osobnom računalu.

 

Preporuka navedena u točki 4. uvjeta mora sadržavati podatke o sljedećim sposobnostima i vještinama:

 • komunikacijskim vještinama u govoru i pismu,
 • pristupu poslu i sposobnosti timskog, kao i samostalnog rada,
 • sposobnosti marketinškog pristupa poslu,
 • stručnosti i odnosu prema kolegama,
 • posvećenosti poslu i ostvarenim rezultatima,
 • sposobnosti pregovaranja i predstavljanja argumenata,
 • organizacijskim sposobnostima.

 

Napomene: Tijekom priprema i u prvoj godini stupanja na dužnost za države u kojima se kao službeni jezik ne upotrebljavaju engleski, njemački, francuski ili talijanski jezik, predstavnik/ica ima pravo na nadoknadu troškova intenzivnog učenja jezika. Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Beneluxu sa sjedištem u Bruxellesu nadležno je za tržišta Belgije, Nizozemske i Luksemburga. Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Italiji sa sjedištem u Milanu nadležno je za tržišta Italije, Španjolske te kanton Švicarske Ticino (talijansko govorno područje).

Direktor/ica predstavništva (voditelj/ica ispostave) imenuje se na mandatno razdoblje od tri godine.

Hrvatska turistička zajednica zadržava pravo promjene grada sjedišta predstavništva/ispostave tijekom trajanja mandatnog razdoblja.

Obvezna dokumentacija uz prijavu:

 • Životopis
 • Preslika osobne iskaznice ili putovnice
 • Dokaz o stručnoj spremi, traženom radnom iskustvu (HZMO - elektronički zapis o radnopravnom statusu) te, prema mogućnostima, o poznavanju stranih jezika i poznavanju rada na računalu (preslike uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i slične dokumentacije ili drugi odgovarajući dokument)
 • Uvjerenje o kaznenom postupku („uvjerenje o nekažnjavanju“ nadležnog suda)
 • Prijedlog programa rada predstavništva/ispostave za narednu kalendarsku godinu
 • Preporuka prijašnjih poslodavaca sa svim traženim podacima.

Sve potrebne informacije za izradu prijedloga programa rada iz točke 3. dostupne su na stranicama www.htz.hr

Eventualne upite kandidati mogu slati isključivo elektroničkom poštom na javni.natjecaj@htz.hr

Testiranje kandidata: HTZ može provesti testiranje kompetencija te ostalih relevantnih sposobnosti kandidata, o čemu će odabrani kandidati biti pravovremeno obaviješteni.

Prije donošenja odluke o izboru, od kandidata se može zatražiti dostava dokumentacije u izvorniku ili ovjerenu presliku, kao i drugi dokazi o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja. Prijave i dokazi o ispunjavanju uvjeta te životopis kandidata dostavljaju se najkasnije u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, isključivo na adresu elektroničke pošte: javni.natjecaj@htz.hr

Neće se razmatrati prijave koje su nepotpune ili nerazumljive, kao ni prijave koje se dostave izvan roka ili na način različit od načina dostave propisanog ovim javnim natječajem.

Poslodavac zadržava pravo u cijelosti ili djelomično poništiti natječaj, odnosno ne prihvatiti niti jednu pristiglu prijavu.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice.

Natječaj za izbor i imenovanje direktora predstavništava u inozemstvu