Direktor Sektora za strateške komunikacije (m/ž)

Datum završetka natječaja:

Hrvatska turistička zajednica provodi reorganizaciju poslovanja i  želi osnažiti radne timove unutar organizacije.

Što nudimo:

 • rad na rukovodećim,  stručno-specijalističkim poslovima vezanim za grupu zadaća određenih strateškim, programskim i planskim dokumentima HTZ-a u sektoru koji objedinjuje poslove pet odjela i to:
  • Odjel za marketing zadužen za planiranje i provođenje svih ključnih marketinških kampanja (offline i online); upravljanje i koordiniranje marketinškim agencijama; praćenje i analiza učinaka oglašavanja;
  • Odjel za globalni PR zadužen za upravljanje i koordiniranje PR agencijama i aktivnostima na inozemnim tržištima, kreiranje informativnog i srodnog sadržaja za potrebe PR aktivnosti na inozemnim tržištima i društvenim mrežama;
  • Odjel za istraživanje tržišta, statističko praćenje turističkog prometa i ponude i izrada i prezentacija tržišnih analiza;
  • Odjel za brand i produkciju, upravljanje brand arhitekturom i brand identitetom; produciranje, arhiviranje i distribucija  marketinškog i srodnog sadržaja;
  • Odjel za internetske stranice; razvoj i optimiziranje aplikativnih rješenja za internetske stranice (marketinške, poslovne) i analiziranje aktivnosti na internetskim stranicama i mobilnim aplikacijama;
 • rad u dinamičnom i poticajnom okruženju unutar respektabilne institucije;
 • izvrsni uvjeti rada i prilika za osobno napredovanje i razvoj;
 • lokacija u centru Zagreba.


Poželjna znanja i kompetencije:

 • najmanje pet godina radnog iskustva na sličnim poslovima;
 • poželjno iskustvo rada u turističkom sektoru;
 • poželjno iskustvo rada u velikim organizacijama, iskustvo iz područja korporativnih komunikacija i marketinga, ljudskih potencijala, te iskustvo u brand marketingu;
 • iskustvo i znanje iz područja eksterne i interne komunikacije, strateških komunikacija, upravljanja ljudskim potencijalima;
 • poznavanje aktualnih svjetskih trendova u području komunikacija i marketinga;
 • orijentacija na inovacije, upravljanje promjenama i na ostvarenje strateških ciljeva;
 • stalna stručna komunikacija unutar i izvan Hrvatske turističke zajednice od bitnog utjecaja na provedbu plana i programa;
 • vještine suradnje, organizacije i koordinacije ljudi iz različitih funkcija i područja poslovanja;
 • izvrsno razvijena pisana i govorna komunikacija;
 • napredno korištenje poslovnog engleskog jezika u govoru i pismu;
 • napredno korištenje MS Office paketa.


Složenost poslova i odgovornosti:

 • sposobnost rukovođenja i obavljanja najsloženijih zadataka s najvećim značajem za vođenje poslovne politike i poslovanja (u najvećoj mjeri kreativni i samostalni poslovi i zadaci, istraživački rad i slično);
 • rukovođenje sektorom;
 • sudjelovanje u stvaranju novih koncepata i strateško-planskih dokumenata iz djelokruga rada sektora;
 • rješavanje strateški značajnih zadaća na razini sektora;
 • rad i odlučivanje u skladu s općim smjernicama i uputama direktora Glavnog ureda i/ili pomoćnika direktora Glavnog ureda kao i korporativnim te drugim općim uputama na razini cijele organizacije;
 • odgovornost za zadatke, odluke i upute vezane uz poslove organizacijskih jedinica ili zaposlenika kojima rukovodi te odgovornost za rukovođenje zaposlenicima
 • izrada godišnjeg okvira media plana.


Propisani uvjeti za radno mjesto*:

 • da ima završen najmanje specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij (300 ECTS bodova);
 • da ima najmanje tri godine radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;
 • da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik;
 • da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
 • da  poznaje rad na osobnom računalu.

* sukladno čl. 14. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17, 72/17)


Potrebna dokumentacija uz prijavu:

 • životopis;
 • preslika osobne iskaznice ili putovnice;
 • dokaz o stručnoj spremi, traženom radnom iskustvu (HZMO - elektronički zapis o radno pravnom statusu), poznavanju stranih jezika i o ostalim poslovima navedenim pod traženim poželjnim kvalifikacijama i vještinama (preslike uvjerenja, svjedodžbi,  potvrda i slične dokumentacije);
 • dvije preporuke;
 • uvjerenje o kaznenom postupku („uvjerenje o nekažnjavanju“ nadležnog suda).


Testiranje kandidata: HTZ može odlučiti provesti stručno testiranje kompetencija te psihofizičkih sposobnosti kandidata, o čemu će odabrani kandidati biti pravovremeno obaviješteni.

Napomena: Odabrani kandidat ne smije biti u sukobu interesa vezanom uz posao za koji se prijavljuje od dana sklapanja ugovora o radu.

Zamolbe s pripadajućom dokumentacijom zaprimaju se isključivo putem linka na elektroničku prijavu.

U obzir će se uzimati isključivo prijave zaprimljene putem portala MojPosao.

Rok za prijavu: zaključno s 02.04.2018.