Direktor Sektora za brand „Hrvatska“ (1 izvršitelj - m/ž)

-

Hrvatska turistička zajednica 
objavljuje natječaj za primanje u radni odnos na radno mjesto
„Direktor Sektora za brand „Hrvatska“
(1 izvršitelj - m/ž)

Opis zadataka:

 • rukovodi, koordinira, organizira i odgovara za rad Sektora i svih zaposlenika u Sektoru
 • surađuje s ostalim organizacijskim jedinicama HTZ-a, subjektima sustava TZ, nadležnim tijelima javne vlasti i   
 • vanjskim suradnicima u okviru zadaća Sektora
 • kontrolira i ovjerava dokumentaciju o dogovorenim i obavljenim poslovima u okviru zadaća Sektora
 • predlaže potrebne organizacijske i kadrovske promjene u Sektoru temeljem analize učinkovitosti i procjene zaposlenika
 • piše razne dopise i izvješća iz djelokruga rada Sektora
 • rukovodi izradom dijelova strateških dokumenata, programa rada i financijskog plana vezanih uz zadaće Sektora
 • osmišljava i odgovara za provođenje plana branda Hrvatska posebno ciljeve, alate, rokove, nositelje i proračun sukladno ključnim strateškim dokumentima HTZ-a, poglavito važećom strategijom razvoja turizma te važećim strateškim marketinškim planom hrvatskog turizma 
 • potiče i nadzire izradu te poštivanje knjige branda Hrvatska (Brand Book Croatia) sa svim svojim sastavnicama na svim razinama sustava HTZ-a i turističkog sadržaja te sustavno predlaže aktivnosti i alate za poboljšanja 
 • postavlja i provodi sustav praćenja isporuke brandova drugih turističkih receptivnih zemalja na pojedinim emitivnim turističkim tržištima  u suradnji s predstavništvima HTZ-a u inozemstvu te u odnosu na dobivene podloge sustavno predlaže aktivnosti i alate za unapređivanje branda Hrvatska
 • predlaže kriterije i modele suradnje sa agencijama za tržišno komuniciranje na području razvoja i implementacije branda Hrvatska 
 • osmišljava i nadzire  isporuku podloga za razvoj kreativnih prijedloga vezanih za brand Hrvatska agencijama i vanjskim suradnicima za tržišno komuniciranje (tzv. kreativni brifovi) 
 • osmišljava i postavlja kriterije za odabir ponuđača za produkciju offline i on line komunikacijskih alata  i instrumenata – prospekti, katalozi, oglasi, TV, radijski i on line spotovi, kontakt materijali  i sl.
 • odgovara za kvalitetu produkcije i rokove isporučenih komunikacijskih alata i instrumenata 
 • obavlja ostale poslove u skladu s godišnjim programom rada, strateškim dokumentima i ostalim aktima HTZ-a odnosno po nalogu nadređenih 

Uvjeti za radno mjesto*:
1. da ima završen najmanje specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij (300 ECTS bodova);
2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;
3. da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik;
4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od
dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
5. da se poznaje rad na osobnom računalu.

 • sukladno čl. 12. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17, 72/17)

Poželjne kompetencije i vještine:

 • stručna sprema iz područja društvenih ili humanističkih znanosti
 • 5 ili više godina na rukovodećim ili srodnim poslovima u korporaciji ili drugoj instituciji (organizaciji) vezanim uz marketing, posebno brand management
 • odlično znanje najmanje jednog svjetskog jezika (primarno engleskog) u govoru i pismu na poslovnoj razini
 • odlično znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu
 • dobro razumijevanje turističkog sustava i zakonodavstva u Hrvatskoj
 • dubinsko znanje i razumijevanje marketinških koncepata i strategija
 • odlično poznavanje prava intelektualnog vlasništva
 • dobro poznavanje turističke industrije i turističkih proizvoda
 • odlično teoretsko i praktično poznavanje metoda i alata brandiranja  i razvoja brand arhitekture kao i metodologije rada brand management odjela / marketinških "full service" agencija
 • sposobnost planiranja, koordinacije i upravljanja procesima brandiranja.
 • izražene organizacijske i upravljačke sposobnosti
 • sposobnost logičnog razmišljanja
 • samoinicijativnost i razvijena sposobnost komuniciranja
 • odlično poznavanje rada u uredskim računalnim sustavima i aplikacijama (npr. MS Windows, MS Office i sl.) 

Napomena: Odabrani kandidat ne smije biti u sukobu interesa vezanom uz posao za koji se prijavljuje od dana sklapanja ugovora o radu.


Potrebna dokumentacija uz prijavu:

 • životopis
 • preslika osobne iskaznice ili putovnice
 • dokaz o stručnoj spremi, traženom radnom iskustvu (HZMO - elektronički zapis o radno pravnom statusu), poznavanju stranih jezika i o ostalim poslovima navedenim pod traženim poželjnim kvalifikacijama i vještinama (preslike uvjerenja, svjedodžbi,  potvrda i slične dokumentacije) 
 • uvjerenje o kaznenom postupku („uvjerenje o nekažnjavanju“ nadležnog suda)

Testiranje kandidata: HTZ može odlučiti provesti stručno testiranje kompetencija te psihofizičkih sposobnosti kandidata, o čemu će odabrani kandidati biti pravovremeno obaviješteni.

Zamolbe s pripadajućom dokumentacijom zaprimaju se isključivo na adresu kadrovi@htz.hr

U obzir će se uzimati isključivo prijave zaprimljene putem elektroničke pošte.

Rok za prijavu: zaključno s 27. prosinca 2017.